+359 2 426 3000 sales@digest.bg

Дайджест Логистикс сме администратори на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

Уважаваме и зачитаме правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който Дайджест Логистикс обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„Дайджест Логистикс“ ООД,
ул. „Източна тангента“ №161
София, 1592

Тел: +359 2 421 4301

Електронна поща: info@digest.bg

В Дайджест Логистикс обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

 • Име, телефон, електронна поща, адрес на доставка – при офериране и изпълнение на услугите;
 • Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща, месторабота – при попълване на контактната ни форма на уебсайта;
 • Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга през уебсайта ни, при абонамент за блога ни, и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали;
 • Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;
 • Име, електронна поща – когато оценявате наш служител чрез анкета в подписите на служителите;

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

В Дайджест Логистикс обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

1. Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;

2. Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;
В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Индивидуално оценяване на служители относно предоставеното обслужване.

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:

1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини от сферата на логистиката;

2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване;

В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като се свържете с нас на посочените телефон и електронна поща.

Ние обработваме личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от нас на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

Във връзка с изпълнението на договорите за услугата, Дайджест Логистикс предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат както дружества от групата на Дайджест Логистикс така и превозвачи, изпълнители и партньори от глобални и европейски логистични мрежи, разположени както в рамките на Европейското икономическо пространство, така и извън него. В последния случай, имаме ангажимент да предоставяме данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни, освен ако това не е препятствие за изпълнението на заявената от Вас услуга (напр. при повечето държави, базирани в Азия защитата на личните данни не е еквивалентна на европейската).

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Вашите права са:

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg